Tag: Carpe Diem Haiku Kai

Read More

Haiku : Love

Staring at my mug I would write you a love poem Watch clouds drift away photo & haiku by M. Nakazato LaFreniere References: Carpe Diem #1286 Love Carpe Diem Haiku Kai